Obchodní podmínky

Základní údaje o mně:

Marie Horáková

IČO: 05907888

Sídlo: Trstěnice 163, 671 71

Nejsem plátcem DPH a jsem zapsaná v živnostenském rejstříku. Příslušným úřadem je Moravský Krumlov.


Email: info@cafeconaroma.cz

Telefon: +420 728 818 062

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako "Prodávající".


Obchodní podmínky


Zaplacením vámi zvoleného kurzu souhlasí kupující s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro služby prodávajícího, kterým je Marie Horáková, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků a komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.cafeconaroma.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba Marie Horáková, Trstěnice 163, 671 71. IČO 05907888. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.
 3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.cafeconaroma.cz


Objednávka

 1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektrického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.cafeconaroma.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.cafeconaroma.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 3. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity kupujícím zvoleného kurzu, o čemž bude zákazník předem informován.
 4. Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednané službě, ceně, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.
 5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. Příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.


Kupní cena, daňový doklad

 1. Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Fakturu zašle prodávající kupujícímu do e-mailové schránky. Prodávající není plátcem DPH.


Způsob a forma platby

 1. Možnosti platby
 • Bankovním převodem na účet 123-4759400227/0100
 • Online platební kartou VISA, MasterCard, Maestro   

    2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, a to vždy před zprostředkováním služby. Platba na splátky, ani po zprostředkování služby není možná.   

   3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


Způsob dodání

 1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-email jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
 2. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
 3. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme prostřednictvím e-mailové komunikace nebo online konzultace. V případě změny termínu lekce z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuta kompenzace ve formě pracovního listu, který bude odpovídat ceně jedné lekce nebo náhradní termín. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 4. Zakoupené lekce španělského jazyka jsou nevratné a jejich platnost je 3 měsíce.

Zabezpečení a ochrana autorských práv

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoli šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.


Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
 2. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, částku, kterou jsem od vás obdržela.
 5. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (formulář zašlete na adresu info@cafeconaroma.cz s přiložením daňového dokladu o zaplacení).
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu)
 • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
 • Datum objednání / datum obdržení
 • Jméno a příjmení spotřebitele
 • Adresa spotřebitele
 • Podpis spotřebitele (pouze, pokud je formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum


3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího


Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu v případě zjištění, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 1. Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dní po době splatnosti
 2. Kopírování a šetření placeného obsahu třetím stranám
 3. Prodlení v komunikaci s lektorem ze strany zákazníka delší než 30 dnů


Absence na individuálních online lekcích

 1. Kupující může během předplaceného období na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit lektorovi minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.
 2. Při organizaci náhradních lekcí je třeba brát zřetel na časové možnosti lektora a je třeba počítat s tím, že náhradní lekce mohou proběhnout v jiných časech a dnech, než probíhá běžná lekce španělského jazyka, a to včetně víkendu.
 3. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku vyučování, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.


Odpovědnost

 1. Odpovědnost za obsah na webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Ochrana osobních údajů
 3. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 4. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 5. Na požádání vám dle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.
 6. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na www.cafeconaroma.cz/pravidla-ochrany-soukromi
 7. Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.


Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.cafeconaroma.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.cafeconaroma.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

V Trstěnicích dne 15.10.2021